Nezařazené

Vstup strategického partnera do Aladin Capital

By 26.6.20188 července, 2018No Comments

Avizovaná fůze Aladincapital s finanční skupinou AKYOH začala

Před zhruba dvěma týdny jsme reprodukovali informaci která proběhla na jednom z webinářů pořádaných vedením AC pro Evropu o připravovaném vstupu silného finančního partnera do společnosti Aladin Capital.
Včera byly představeny detaily tohoto spojení a podle všeho i přechodu na novou měnu. Tyto informace byly určeny zatím pro asijské členy. Informace pro Evropu bychom měli dostat na webináři ve středu.

AkyOh

je technologicko investiční společnost se sídlem na Kypru(EU).

AVANA COIN

Společnost AKYOH má vlastní kryptoměnu AVANA COIN.  Vypadá to, že Aladin Coin bude postupně do této měny transformován, ale po nějaký čas by měly obě měny existovat paralelně.
Předpokládám, že více se dozvíme na webináři, který by měl být ve středu 27.6.2018.

Nový commission plán a membership program AKYOH

V souvislosti se vstupem AKYOH do Aladin Capital dojde ke změně systému bonusů a odměn.
Tento plán je časově omezený na 6 měsíců s tím, že vklad je obsažen v procentech měsíčního bonusu. Znamená to, že Vaše aktuální vložená částka bude převedena do nového plánu a z této částky se budou převádět měsíční bonusy. Po skončení tohoto plánu dojde k převodu všech % bonusů na Vaši peněženku a samotná vložená částka bude zrušena.
Upozorňuji, že nemáme zatím žádné detailní informace!
Na tento systém je avizováno školení, ale termín zatím neznáme.

Dopis vedení Aladin Capital investorům (orig) dnes 25.6.2018

Dear ALADIN Members,

First of all, we would like to give all of you – our ALADIN members all the best wishes, and sincere thanks for our cooperation during the past time.

Being present in more than 65 countries with more than 50,000 members up to now, ALADIN is well positioned to develop and the brand is geared towards global sustainability. Along with its solid foundation of technology, ALADIN has attracted the attention of leading technology development companies over the past years. On top of those, AKYOH – a Technology Investing Group comes from the European Union, based in CYPRUS.

In addition to the difficulties that ALADIN in particular and the Digital Currency Development Groups in the context of a continuous decline in the digital currency over the past six months, AKYOH has recognized the potential trend over the next three to five years, the digital currency will grow strongly and, together with ALADIN’s existing base. AKYOH then committed to invest in ALADIN.

AKYOH and ALADIN have officially join together, and from this point forward, they’ve committed to elevate to the new height. Focus on developing global ecosystems, applications of digital currency. Ensuring full benefits for all members of ALADIN and pledging additional 160% profit for 16 months.

At the same time AKYOH has successfully researched and launched an innovative new Crypto Currency based on Master Node technology with a superior maneuvering platform called AVANA, opening up a great opportunity for all its new and existing members to ensure great future with AKYOH.

The following terms are the converting regulation from ALADIN to AKYOH and AVANA, members please take noted to ensure the best interests:

1. The COB AIC Token Program is converted to an AVANA Token. However, with the foundation of the new AKYOH Group and the strong capital backbone, we ONLY just launched the COB program with the number of 500,000 AVANA TOKEN.

2. Due to the preparation of system conversion and data control, it takes time to process accurately to ensure the rights of each member. The AIC Acquisition Program will be paid out by AVANA COIN, starting from 16/07/2018. We will announce the details and commit all members to receive fully 100% from AVANA COIN and transaction on the international exchanges can receive fully in BITCOIN

3. AIC TERM DEPOSIT program will be refunded back into member’s wallet, plus a 3% interest monthly (based on buying date toward 20th June, 2018). Refunding date: 20th June 2018 

4. All members ID will be converted to AKYOH and preserve the remaining principal, moreover he/she will receive 10% per month for 16 months with the AIC – a total of 160%

5. AIC is able to convert to AVANA using USD as a reference index at the time pf conversion. AVANA coin after conversion will be escrowed for 12 months using Master Node and be rewarded 20% per year. Each month is awarded 1.66% at the time of the original USD exchange. 50% are received at the end of the first six months and the rest 50% is received at the end of the 12th month.

6. AIC is continue trading on the Buffalo.Exchangs and AKYOH will once again buy back the remaining AIC in the market within 16 months after the end of the last member’s conversion cycle.

7. Converted accounts which do not reach the minimum re-investment (using AVANA) of 30% on the original principle or $500 will receive only 10% per month for 16 consecutive months without any benefit from the NEW Compensation Plan.

8. Converted accounts which re-invest at least $500 (using AVANA) will receive 10% per month for 16 consecutive months, can participate in the New Compensation Plan and receive benefit when new sales volume is generated. COB participants who has bought a minimum of $500 AIC is considered qualified for this condition.

9. Converted accounts whose re-investment reach 30% of the remaining principle, can have either one of the following choices.

  • Can withdraw 100% remaining AIC. Those AIC can be exchanged to AVANA, then one can either escrow to Master Node for 12 months or use as will. This option will be expired on 31 July 2018, which leave you only the following option
  • Can withdraw 10% monthly for 16 months by AVANA coins (total 160%) 

Please use the flowchart and the example in following pages to see how it matches your situation. If you have any further question, please talk directly with your local leader.

Together we move forward

Together we will success.

Best regards

ALADIN together with AKYOH Teams

Dopis vedení ALADIN CAPITAL investorům (překlad translator Google..)
Strojový překlad není přesný a v některých případech bývá nesmyslný, nebo má úplně jiný význam.  Berte jej proto s rezervou!

 

Vážení členové ALADIN,

Nejprve bychom vám chtěli dát všem – všem našim členům ALADIN všech nejlepších přání a upřímné díky za naši spolupráci v minulosti.

Jsme přítomni ve více než 65 zemích s více než 50 000 členy, ALADIN má dobré postavení a značka je zaměřena na globální udržitelnost. Spolu s pevným základem technologie ALADIN v uplynulých letech přitahuje pozornost předních společností zabývajících se vývojem technologií. Kromě toho společnost AKYOH – Technology Investing Group pochází z Evropské unie se sídlem v Kypru.

Vedle obtíží, které zejména ALADIN a Skupiny pro vývoj měn digitálních technologií v souvislosti s nepřetržitým poklesem digitální měny za posledních šest měsíců AKYOH rozpoznal potenciální trend v příštích třech až pěti letech, bude digitální měna silně rostou a spolu s existující základnou společnosti ALADIN. AKYOH se pak zavázala investovat do společnosti ALADIN.

AKYOH a ALADIN se oficiálně spojily a od tohoto okamžiku dopředu se zavázaly, že se vrátí do nové výšky. Zaměřte se na rozvoj globálních ekosystémů, aplikace digitální měny. Zajištění plných výhod pro všechny členy společnosti ALADIN a zajištění dalších 160% zisku po dobu 16 měsíců.

Zároveň AKYOH úspěšně prozkoumala a zahájila inovativní novou kryptografickou měnu založenou na technologii Master Node s vynikající manévrovací platformou nazvanou AVANA a otevřela tak skvělou příležitost pro všechny její nové a stávající členy, aby zajistily skvělou budoucnost s AKYOH.

Následujícími výrazy se rozumí přechodné nařízení z ALADIN na AKYOH a AVANA, členové se prosím ujistěte, že zajistí nejlepší zájmy:

1. Tokenový program COB AIC je převeden na token AVANA. Nicméně, se založením nové skupiny AKYOH a silným kapitálovým páteřím jsme POUZE spustili program COB s počtem 500 000 AVANA TOKEN.

2. Kvůli přípravě konverzní soustavy a řízení dat potřebuje čas správně zpracovat práva jednotlivých členů. Program akvizice AIC vyplácí společnost AVANA COIN od 16. července 2018. Budeme oznamovat podrobnosti a zavázat všechny členy, aby získali 100% z AVANA COIN a transakce na mezinárodních burzách mohou být plně získávány v BITCOIN

3. Program AIC TERM DEPOSIT bude vrácen zpět do peněženky člena plus 3% úrokové sazby měsíčně (podle data nákupu k 20. červnu 2018). Datum vrácení peněz: 20. června 2018

4. Všechny ID členů budou převedeny na AKYOH a zachovány zbývající jistiny, navíc obdrží 10% měsíčně po dobu 16 měsíců s AIC – celkem 160%

5. AIC je schopen převést na AVANU pomocí USD jako referenčního indexu v čase konverze pf. Mince AVANA po přeměně bude převedena na 12 měsíců pomocí Master Node a bude odměněna 20% ročně. Každý měsíc je v době původní výměny USD 1,66%. 50% je přijato na konci prvních šesti měsíců a zbylých 50% je přijato na konci 12. měsíce.

6. Společnost AIC pokračuje v obchodování na burze Buffalo.Exchangs a AKYOH znovu zakoupí zbývající AIC na trhu do 16 měsíců po skončení posledního cyklu konverze člena.

7. Převedené účty, které nedosahují minimální reinvestice (s využitím AVANA) o 30% na původním principu nebo 500 dolarů, obdrží pouze 16% za měsíc bez jakéhokoli přínosu z NOVÉ kompenzace.

8. Konvertované účty, které reinvestují nejméně 500 USD (s využitím AVANA), obdrží 10% měsíčně po dobu 16 po sobě jdoucích měsíců, mohou se podílet na novém plánu kompenzací a získat podporu při vytváření nového objemu prodeje. Účastníci COB, kteří si koupili minimálně $ 500 AIC, se považují za kvalifikovaných pro tuto podmínku.

9. Převedené účty, jejichž reinvestice dosahují 30% zbývajícího principu, mohou mít jednu z následujících možností.

Může odebrat 100% zbývajícího AIC. Tyto AIC mohou být vyměněny za AVANU, pak je možné buď předat do Master Node po dobu 12 měsíců, nebo použít podle vlastního uvážení. Tato možnost vyprší dne 31. července 2018, což vám umožní pouze následující volbu

Může AVANA vybírat 10% měsíčně za 16 měsíců (celkem 160%)

 

Použijte vývojový diagram a příklad na následujících stránkách, abyste zjistili, jak odpovídá vaší situaci. Máte-li další dotazy, kontaktujte prosím místního vůdce.

Spolu postupujeme

Společně budeme mít úspěch.

s pozdravem

ALADIN společně s týmy AKYOH

EXAMPLE:

Mister Gregory Adams has invested 8,000 USD. Along the way he has withdrawn 3,000. So his remaining principle is 5,000. He is feeling great to go forward with Aladin. He miss his change of participate in the COB program.

Let’s see what does he got after the conversion

He still got $5,000 principle in his account. Every month he still receives his payment from the Monthly Reward Benefit from the Old Compensation Plan.
Then he decided to re-invest $500. At this point, he now can participate in the New Compensation Plan, and still receive the profit of Monthly Reward Benefit from the Old Compensation Plan.
Then he adds $1,000 USD to his reinvestment, now his total re-investment is $1,500 USD. He now not only fully benefit from the New Compensation Plan, but also can withdraw all of his remaining principle from the Old Compensation Plan and then participate into the Master Node Program of the New Compensation Plan using his remaining principle.

PŘÍKLAD:
(opět strojový překlad Google translator)

Pan Gregory Adams investoval 8 000 USD. Po cestě stáhl 3000. Takže jeho zbývající princip je 5000. Cítí se dobře, že jde s Aladinem. Chybí mu změna účasti v programu COB.

Podívejme se, jak bude vypadat jeho účet po konverzi

Pořád má na svém účtu princip 5 000 dolarů. Každý měsíc stále získává odměnu za měsíční odměnu z původního plánu odměn.
Pak se rozhodl znovu investovat 500 dolarů. V tomto okamžiku se nyní může podílet na novém plánu odměňování a stále získává zisk z měsíčního odměny z původního plánu odškodnění.
Poté přidá $ 1 000 USD na jeho reinvestice, nyní jeho celková investice činí 1.500 USD. Nyní nejen plně využívá nový kompenzační plán, ale také může zbavit veškerého svého zbývajícího principu ze starého plánu kompenzací a poté se účastnit programu Master Node v novém plánu kompenzací s využitím svého zbývajícího principu.

Více informací budeme znát až po webináři s evropským vedením AC který bude ve středu 27.06.2018.

Tato smršť informací může leckoho znejistět, ale já jsem přesvědčen, že jde veskrze o pozitivní zprávy a změny k lepšímu.

admin

admin

Administrátor informačního webu Aladincoins